News & Events

30
Apr
2018
25
Apr
2018

Result +2

Type : Result

25
Apr
2018
23
Apr
2018
21
Apr
2018
28
Mar
2018
20
Mar
2018
22
Feb
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Go Back
21
Apr
2018

Ros Kafla

Type : Activity

jdoˆ mwXUsI dy Awlm iv`c lMiGAw ros kwPlw

s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz dy ividAwrQIAwˆ, stwP Aqy pRbMDkI kmytI mYˆbrwˆ ny, dyS AMdr mwsUm bwlVIAwˆ dIAwˆ ho rhIAwˆ drdnwk h`iqAwvwˆ ivru`D mUk mwrc k`F ky ros pRgt kIqw[ sMsQw dy sInIAr ivMg dy ividAwrQI, sQwnk nihr dy pul qoˆ mUk AvsQw Aqy DImIˆ cwl c`lidAwˆ SRI cmkOr swihb dy bwzwrwˆ iv`coˆ lMGy[ ies qoˆ pihlwˆ sMsQw iv`c ivSyS AsYˆblI dOrwn lyK 'AsIˆ kdoˆ q`k SrmSwr huMdy rhwˆgy!' piVHAw igAw[ ies mUk mwrc dOrwn vMifAw igAw h`Q prcw hI ies mUk kwPly dI Awvwz sI ijs iv`c 'AwisPw' Aqy hor bwlVIAwˆ dy kwqlwˆ nUM, SryAwm Pwhy lwaux dI mMg kIqI geI[ hor mMgwˆ iv`c AOrq vrg dy svYmwx Aqy sur`iKAw nUM XkInI bxwaux, ASlIl gIqwˆ 'qy pwbMdI lwaux, nSy bMd krn, dyS Br iv`c smwn is`iKAw dyx, ruzgwr dyx Aqy duAwly dw Sor pRdUSx bMd krnw Swml sI[ ies mOky 'qy lokwˆ nUM AwqmicMqn krn dy nwl nwl mwnvqw dy hwmIˆ bxn dI ApIl kIqI geI[ ies mOky 'qy sMsQw dy inrdySk svrn isMG BMgU, cODrI qIrQ rwm, prmjIq isMG KyVI slwbqpur, prym isMG c`k loht, kulivMdr isMG bihrwmpur, hrBjn isMG, ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ, blivMdr isMG, blvMq isMG mncMdw, minMdr isMG, bljIq kOr, byAMq kOr, jsmIq kOr, ismrnjIq kOr, nirMdr isMG, Avqwr isMG, ikrnjIq kOr Awid Swml sn[ bwlVIAwˆ nwl ho rhy duSkrm Aqy h`iqAwvwˆ ivru`D, SRI cmkOr swihb dy bwzwr iv`c, mon AvsQw iv`c lMGky ros pRgtwauˆdy hoÂ,y kMg XwdgwrI skUl bsI gu`jrwˆ dy ividAwrQI Aqy stwP mYˆbr