News & Events

30
Apr
2018
25
Apr
2018

Result +2

Type : Result

25
Apr
2018
23
Apr
2018
21
Apr
2018
28
Mar
2018
20
Mar
2018
22
Feb
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Go Back
20
Mar
2018

Pritibha Prikhia

Type : Activity

muPq is`iKAw skIm ADIn hoeI pRiqBw pRIiKAw

kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz bsI gu`jrwˆ ivKy hoeI pRiqBw pRIiKAw iv`c, ielwky dy srkwrI pRwiemrI skUlwˆ dI pMjvIˆ SRyxI iv`c pVHdy ividAwrQIAwˆ ny Bwg ilAw[ sMsQw dy vweIs ipRMsIpl blivMdr isMG hIrw ny d`isAw ik pbMDkI kmytI dy imswlI PYsly Anuswr, ies pRIiKAw duAwrw, hr swl loVvMd pirvwrwˆ dy hoxhwr ividAwrQIAwˆ nUM muPq is`iKAw skIm ADIn cuxnw hY[ aunHwˆ ieh vI d`isAw ik pRIiKAw dw nqIjw 24 mwrc nUM svyry 10 in`klygw, auprMq hoxhwr ividAwrQIAwˆ dy pirvwrk ipCokV dw inrIKx krky Aqy mwipAwˆ nwl ividAwrQI dw Biv`K qYA krky, sMsQw v`loˆ sbMDq ividAwrQI nUM muPq is`iKAw shUlq id`qI jwvygI[ ies mOky 'qy blvMq isMG mncMdw, nirMdr isMG, bljIq kOr, ismrnjIq kOr, jsmIq kOr, mInw rwxI, AmndIp kOr Awid qoˆ ielwvw ividAwrQIAwˆ dy mwpy hwzr sn[ 201, 202 kMg mYmorIAl sMsQw bsI gu`jrwˆ ivKy pRiqBw pRIiKAw iv`c Swml ividAwrQI