News & Events

30
Jan
2019
14
Jan
2019
10
Jan
2019
8
Jan
2019
26
Dec
2018

New Sarpanch

Type :

12
Nov
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Go Back
15
Nov
2018

Sportsmeet Prize Distribution

Type : Sports

pMjwb hwaUs smu`cIAwˆ Kyfwˆ iv`c srvoqm irhw kMg XwdgwrI sMsQw dI sports mIt smwpq

s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz ivKy, do rozw slwnw sports mIt dI smwpqI auprMq ienwm vMfx dI rsm pRbMDkI kmytI mYˆbr s: kulvMq isMG quMg Aqy sMsQw dI mwpy-AiDAwpk sMsQw dy pRDwn s: prym isMG c`k loht ny inBweI[ aunHwˆ Awpo-Awpxy sMboDn iv`c jyqU iKfwrIAwˆ nUM vDweI id`qI[ sMsQw dy ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ ny BrvIˆ dwd dOrwn, smu`cIAwˆ Kyfwˆ iv`c pMjwb hwaUs nUM Aqy mwrc pwst iv`c swieMs hwaUs nUM srvoqm AYlwinAwˆ jdoˆ ik BvnpRIq isMG Aqy pvnpRIq kOr, au`qm AQlIt AYlwny gey[ AwKrI idn dy mukwbilAwˆ iv`c (lVky) 1500 mItr dOV iv`c nvdIp isMG, cMnpRIq isMG Aqy divMdr isMG, (lVkIAwˆ) 400 mItr dOV iv`c pvndIp kOr, rjnI Aqy jSnpRIq kOr, golw (lVky) ismrnjIq isMG, gurpRIq isMG Aqy AnmolpRIq isMG kRmvwr pihly, dUjy Aqy qIjy sQwn 'qy rhy[ ifsksQro iv`c hrpRIq isMG, mnpRIq isMG Aqy suKrwj isMG ny kRmvwr golf, islvr Aqy kwˆsI dy qmgy hwsl kIqy[ sInIAr vrg smUihk dOV (lVky) pMjwb hwaUs, swieMs hwaUs Aqy ShId Bgq isMG hwaUs kRmvwr pihly, dUjy Aqy qIjy sQwn 'qy rhy[ smUihk dOV (lVkIAwˆ) ShId
Bgq isMG hwaUs ny pihlw, dUjw Aqy pMjwb hwaUs ny qIjw sQwn pRwpq kIqw[ hor vkqwvwˆ iv`c vweIs ipRMsIpl blivMdr isMG Aqy smwijk is`iKAw AiDAwpk nirMdr isMG Swml sn[ ies smyˆ pRwiemrI ivMg ieMcwrz SRImqI mndIp kOr, byAMq kOr, Avqwr isMG, minMdr isMG, BuipMdrjIq kOr, jsmIq kOr, jgvIr isMG, mMgl isMG, nirMdr kOr Awid Swml sn[

kMg mYmorIAl sMsQw bsI gu`jrwˆ ivKy sports mIt dy ienwm vMf smwgm dOrwn, srvoqm rhy pMjwb hwaUs nUM trwPI idMdy hoey kulvMq isMG quMg, pRym isMG c`k loht Aqy pRbMDk