News & Events

14
Jan
2019
10
Jan
2019
8
Jan
2019
26
Dec
2018

New Sarpanch

Type :

12
Nov
2018
12
Nov
2018
9
Nov
2018
8
Oct
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Go Back
10
May
2018

100 Percent Result of Class 10th.

Type : Result

100 PIsdI irhw kMg mYmorIAl skUl dw nqIjw


s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt bsI gu`jrwˆ dI dsvIˆ jmwq dw nqIjw 100 PIosdI irhw[ skUl dI ivSyS AsYˆblI krky 71 PIsdI qoˆ vDyry AMk lYx vwly ividAwrQIAwˆ nUM snmwinq kIqw igAw[ sMsQw dy ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ ny d`isAw ik sMsQw dy ku`l 33 ividAwrQIAwˆ ny pRIiKAw id`qI sI ijnHwˆ iv`coˆ 25 ividAwrQIAwˆ ny 60 qoˆ 86.75 PIsdI q`k AMk pRwpq kIqy[ sMsQw dI ividAwrQx jskrnpRIq kOr ny pihlw, 84.4 PIsdI AMk lY ky jslIn kOr ny dUjw jdoˆ ik snyhpRIq kOr ny 84.10 PIsdI AMk lY ky qIjw sQwn pRwpq kIqw[ ies mOky 'qy imhnqI stwP dI srwhnw kIqI geI Aqy ividAwrQIAwˆ dy mwipAwˆ nUM vDweI id`qI geI[ SRI kwhloˆ ny ies mOky 'qy ieh vI d`isAw ik ielwky dI loV nUM mu`K r`KidAwˆ ies SYSn qoˆ, sMsQw iv`c +1 qoˆ kwmrs dIAwˆ klwswˆ vI SurU kIqIAwˆ geIAwˆ hn[ ies mOky 'qy blivMdr isMG hIrw, blvMq isMG mncMdw, ismrnjIq kOr, nirMdr isMG, Avqwr isMG, minMdr isMG, jsmIq kOr, bljIq kOr, mnjIq kOr, hrpRIq isMG Awid hwzr sn[

dsvIˆ jmwq dy nqIjy qoˆ bwAd snmwinq hox auprMq, stwP nwl XwdgwrI qSvIr iKcwaux smyˆ kMg XwdgwrI sMsQw bsI gu`jrwˆ dy hoxhwr ividAwrQI