News & Events

9
Nov
2018
8
Oct
2018
3
Sep
2018
8
Aug
2018
9
Jul
2018
30
Apr
2018
25
Apr
2018

Result +2

Type : Result

25
Apr
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Go Back
22
May
2017

Mother's Day Celebrated

Type : Celebrations

kMg XwdgwrI skUl dy iv`c mnwieAw igAw 'mwˆ idvs'
bwlwˆ leI Grwˆ dw ishqmMd mwhOl bhuq hI Aihm - pRo: AmrjIq kOr

s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz bsI gu`jrwˆ ivKy 'mwˆ idvs' mnwieAw igAw ijs iv`c, hr ividAwrQIAwˆ dI SKSIAq dy inrmwx iv`c, mwvwˆ dI Aihm BUimkw nUM auBwirAw igAw[ ies smwgm iv`c ivSyS vkqw dy qOr 'qy phuMcI, styt kwlj AwP AYjUkySn pitAwlw dI vweIs ipRMsIpl pRo: AmrjIq kOr ny d`isAw ik pirvwr, hr ividAwrQI leI muFlw skUl huMdw hY ies leI Grwˆ iv`c mwipAwˆ dy p`Dr 'qy mwhOl bhuq hI ishqmMd hoxw cwhIdw hY[ aucyrI is`iKAw dIAwˆ pRwpqIAwˆ leI, aunHwˆ muFlI is`iKAw dy bhu-prqI mh`qv dI ivAwiKAw kIqI[ ies mOky 'qy bwl-jgq dy chyqy gwiek 'krmjIq gryvwl' ny ij`Qy Awpxy gIqwˆ 'mwˆ nI myrI mwˆ', 'b`cy im`TVy myvy, mwvwˆ TMfIAwˆ Cwvwˆ', 'ieh b`cy Pu`l gulwb ijhy' Awid gIq gw ky ividAwrQIAwˆ nUM JUMmx lw id`qw au`Qy aunHwˆ nUM inSwny imQ ky pVHn leI pRyirAw[ ies mOky 'qy ij`Qy pirvwrk mYˆbrwˆ dI hwzrI iv`c, Bwrq srkwr v`loˆ 25 l`K pRqI mhInw vzIPw lY ky, AmrIkw dI pYnslvynIAwˆ XUnIvristI dy Koj kwrjwˆ iv`c ru`Jy KojwrQI, sMsQw dy swbkw ividAwrQI 'krnvIr sYxI' dI pRyrnw-PlYks lweI geI au`Qy sMsQw

dy inrdySk svrn isMG BMgU ny, ividAwrQIAwˆ dI, aunHwˆ nUM Biv`K dy ienswn smJky AgvweI krn vwly, sMsQw dy mUl q`q dI ivAwiKAw kIqI[ ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ ny d`isAw ik jldI hI ies sMsQw nUM kyˆdrI isiKAw borf dI mwnqw ADIn ilAwˆdw jw irhw hY[ smwgm dOrwn mwˆ dy irSqy dI vifAweI iv`c ij`Qy gIq suxwey gey, AMgryzI ivSy dy lYkcrwr blvMq isMG mncMdw qy ividAwrQxw v`loˆ smUh gwn pyS kIqw igAw, tYlI iPlmwˆ ivKweIAwˆ geIAwˆ au`yQy pRis`D inrdySk 'jsvIr ig`l' dI inrdySnw ADIn, ShId Bgq isMG dI mwˆ nwl jyl iv`c hoeI AwKrI mulwkwq 'qy ADwrq Jlk 'ie`k zbrdsq mwˆ' pyS kIqI geI ijs iv`c sMdIp isMG, jslIn kOr Aqy cMnpRIq isMG ny Awpo-AwpxI BUimkw bwKUb inBweI[ ies mOky 'qy qrkSIl AwgU kulvMq kOr ny sB nUM vihmwˆ Brmwˆ ivru`D sucyq kIqw[ hor vkqwvwˆ iv`c mwpy AiDAwpk sMsQw dy pRDwn prym isMG c`k loht, AmndIp kOr, mndIp kOr Aqy dIp idlbr Swml sn[ ies mOky 'qy pusqk pRdrSnI vI lweI geI[ smwgm iv`c SRImqI nirMdr kOr sYxI, kOml sYxI, rwijMdr isMG Jwˆfy, blivMdr isMG, nirMdr isMG, mnjIq kOr, minMdr isMG, hrpRIq kor, byA
Mq kOr, nirMdr kOr Awid Swml sn[

kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz bsI gu`jrwˆ ivKy mnwey gey 'mwˆ idvs' dOrwn sMsQw dy purwxy ividAwrQI krnvIr sYxI dI pRyrnw PlYks lwey jwx dw idRS Aqy hor qSvIrwˆ