Go Back
17
Aug
2019

Natak(Social Play) and Teean Festival Celebrated

Type : Acitivity

nwtk 'ieh lhU iksdw hY' vyKx auprMq mnweIAwˆ qIAwˆ

s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz bsI gu`jrwˆ ivKy ij`Qy SRI gurU nwnk dyv jI dy 550 swlw Awgmn purb nUM smripq, pMjwb sMgIq AkwdmI dy sihXog nwl, cMfIgVH skUl AwP frwmw dI tIm v`loˆ, iek`qr isMG dI inrdySnw hyT nwtk 'ieh lhU iksdw hY' KyifAw igAw auprMq qIAwˆ dw iqEhwr mnwieAw igAw[ bwbw nwnk dIAwˆ is`iKAwvwˆ iv`c nwtk dw sMdyS sI ik dswˆ nhuMAwˆ dI kmweI du`D ijhI huMdI hY jdoˆ ik ikrq dI lu`t lhUu ijhI huMdI hY[ ies nwtk iv`c iek`qr isMG, hrivMdr AOjlw, pRBjoq kOr rMDwvw, birMdr isMG Aqy rwxw rxvIr ny v`K v`K ikrdwrwˆ vjoˆ BUimkw inBweI[ smwgm dy dUsry pVwA dOrwn sMsQw dy ividAwrQIAwˆ ny ig`Dw, BMgVw, koirEgRwPIAwˆ Awid s`iBAwcwrk vMngIAwˆ pyS kIqIAwˆ[ cUVIAwˆ cVHwaux Aqy mIFIAwˆ guMdx dy mukwbly krwey gey Aqy jyqUAwˆ nUM ienwm id`qy gey[ im`s-qIj dy iqMn pVwvIˆ mukwbly auprMq nvrIq kOr +1, dmnpRIq kOr 10vIˆ Aqy AvnIq kOr +2 kRmvwr pihly, dUjy Aqy qIjy nMbr 'qy rhIAwˆ[ sMsQw dy inrdySk svrn isMG BMgU, ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ, mwpy AiDAwpk sMsQw dy pRDwn prym isMG c`k loht, AmndIp kOr Aqy mMgl isMG ny Awpo-Awpxy ivcwr pRgt kIqy[ ies smyˆ pRbMDkI kmytI mYˆbr cODrI qIrQ rwm, blivMdr isMG qoˆ ielwvw swry stwP mYˆbr hwzr sn[

kMg XwdgwrI sMsQw bsI gu`jrwˆ ivKy ivSyS smwgm dOrwn Kyfy gey nwtk 'ieh lhU iksdw hY' dI Jlk Aqy qIAwˆ mnwey jwx smyˆ klw vMngI pyS krdIAwˆ ividAwrQxw