Go Back
20
May
2019

Special Classes in English

Type : Result

AMgryzI ivSy dIAwˆ ivSyS klwswˆ SurU

dyS iv`c hI nhIˆ sgoˆ ivdySwˆ iv`c vI, ividAwrQIAwˆ nUM smyˆ dy hwxI bxwaux leI, s: gurdyv isMG kMg mYmorIAl rUrl ieMstIicaUt Pwr krIAr korisz, bsI gu`jrwˆ ivKy, AMgryzI pVHn, ilKx, suxn Aqy byiJjk bolx leI, ivSyS klwswˆ SurU kIqIAwˆ geIAwˆ hn[ sMsQw dI pRbMDkI kmytI v`loˆ ley gey ivSyS PYsly Anuswr, aumygw st`fI Porm cMfIgVH v`loˆ SurUU kIqIAwˆ geIAwˆ klwswˆ dy pihly idn phuMcy ivSw mwihrwˆ pRo: dIpk idnyS Aqy pRo: snyh lqw ny d`isAw ik 9vIˆ qoˆ lY ky +2 q`k dy ividAwrQIAwˆ leI SurU kIqIAwˆ geIAwˆ ienHwˆ klwswˆ iv`c, ADuink isKlweI sroqwˆ duAwrw ividAwrQIAwˆ nUM AMgryzI smJx, ilKx, ilKx Aqy byiJjk bolx iv`c inpuMn bxwieAw jwvygw[ sKSIAq inrmwx dw ieh huMnr is`Kx leI aunHwˆ swry ividAwrQIAwˆ nUM ienHwˆ klwswˆ dI lgwqwrqw Aqy jvwbdyh bxy rihx leI pRyirAw[ sMsQw dy ipRMsIpl hrdIp isMG kwhloˆ ny ividAwrQIAwˆ nUM, pbMDkI kmytI v`loˆ ies SYSn leI ividAwrQIAwˆ nUM id`qI jw rhI ies muPq shUlq dw v`D qoˆ v`D lwB lYx leI pRyirAw[ ies mOky 'qy blivMdr isMG, hrpRIq kOr, nirMdr kOr, dljIq kOr, jsmIq kOr Aqy ividAwrQI hwzr sn[

kMg mYmorIAl sMsQw bsI gu`jrwˆ ivKy, AMgryzI ivSy dIAwˆ ivSyS klwswˆ SurU krn smyˆ ipMRsIpl hrdIp isMG kwhloˆ, ivSw-mwihr pRo: dIpk idnyS, pRo: snyh lqw, stwP mYˆbr Aqy ividAwrQI